تاریخ کشت گندم در ایران با شرایط جوی کاملاً متفاوت است. بهترین تاریخ کشت گندم پاییز دیم زمانی است که احتمال شروع بارندگی می رود و البته زمان کاهش دمای هوا فرا رسیده باشد.

برای استان های جنوبی که مناطق گرمسیری محسوب می شوند بهترین زمان آبان ماه می باشد.