با توجه به سطح مکانيزاسيون مزرعه، گندم را در مراحل مختلف رسيدن دانه مى‌توان برداشت کرد. بايد به‌خاطر داشت که برداشت زودتر از موعد مقرر عملکرد و ميزان پروتئين موجود در دانه را کاهش مى‌دهد

بهترين موقع براى برداشت گندم، ۷ تا ۱۰ روز بعد از رسيدن فيزيولوژيکى دانه است يعنى موقعى که ذخيرهٔ مادهٔ خشک و در نتيجه عملکرد و وزن هکتوليتر به حداکثر مقدار خود رسيده باشد. در اين مدت، کاهش ميزان رطوبت دانه و سنبله‌ها برداشت گندم را به‌‌وسيلهٔ کمباين آسان مى‌کند.